Algemene Voorwaarden van huur en verhuur van het vakantieappartement Zeus, Partida La Manzanera 12 in Calpe, Spanje nummer 57B05171

Inleiding: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Zeus-Calpe: Gerrit Jan Veldhoen, Vloeddijk 57 B05, 8261 GD Kampen; hierna te noemen ‘verhuurder’.
b. huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam het vakantieappartement huurt, hierna te noemen ‘huurder’. Zeus-Calpe wordt uitsluitend verhuurt voor recreatieve doeleinden.

Artikel 1: Reservering en betaling
1.1 Een aanvraag voor reservering van het vakantieappartement Zeus-Calpe geschiedt via boeking op de website Zeus-Calpe.nl, Spain-holiday.com, via email gjveldhoen@gmail.com of telefonisch. De aanvraag zal per email worden bevestigd door verhuurder of door een getekende verhuurovereenkomst.
1.2 Na de voorlopige reservering wordt de factuur, tevens bevestiging, door verhuurder per email naar de huurder toegezonden.
1.3 De betaling van huurbedrag wordt bepaald via de reservering, maar uiterlijk voldaan voor aanvang van de start van de huurperiode.
1.4 Bij niet tijdige betaling kan verhuurder de huurovereenkomst per direct als vervallen beschouwen. Niet tijdige betaling wordt beschouwd als een annulering en de krachtens artikel 3 van toepassing zijnde regeling met betrekking tot de annuleringskosten.

Artikel 2: Prijzen en borgsom
2.1 De huurprijzen in alle seizoenen zijn inclusief toeristenbelasting en exclusief de kosten voor verbruik elektriciteit per KwH, eindschoonmaak en eventueel gebruik van WIFI-faciliteit.
2.2 De huurder betaalt een waarborgsom van € 150,- binnen 8 dagen na bevestiging reservering.
2.3 Deze waarborgsom zal, indien nodig door verhuurder worden aangewend om ontstane schade te vergoeden, zie onder meer 8.2 van deze voorwaarden.
2.4 De waarborgsom wordt binnen 10 dagen na het vertrek, geheel of gedeeltelijk, na inhouding van eventuele schade, op de rekening van huurder teruggestort.
2.5 Linnengoed is aanwezig in de vorm van dekbedhoes, hoeslaken en sloop. Een pakket keuken- en theedoeken is aanwezig en tevens handdoeken

Artikel 3: Annulering
3.1 De annuleringskosten zijn gelijk aan de 25% van de huurprijs die krachtens lid 1.3 is gedaan op voorwaarde dat de annulering meer dan 1 maand voor de dag van aankomst is doorgegeven.
3.2 De annuleringskosten die minder dan 1 maand voor aankomst zijn doorgegeven, bedragen de totale huursom zoals vermeld in het huurcontract exclusief toeristenbelasting, borg, verbruik electriciteit en eindschoonmaakkosten. 3.3 Alle annuleringen of wijzigingen moeten kenbaar gemaakt worden via email (gjveldhoen@gmail.com) aan verhuurder en zijn pas van kracht als zij door de verhuurder per email worden bevestigd. Annuleringen of wijzigingen via de telefoon of op andere manieren worden niet geaccepteerd.
3.4 Verhuurder raadt de huurder aan een reisverzekering af te sluiten die annuleringen vergoedt.

Artikel 4: Maximaal aantal personen
4.1 Er mogen nooit meer dan de opgegeven, maximaal 4, personen in het appartement verblijven/overnachten. In verband met van overheidswege voorgeschreven verplichtingen dienen de namen van alle personen die onder de boeking vallen per email inclusief opgave van geboortedata aan verhuurder minimaal 4 weken voordat de huurperiode ingaat te worden doorgegeven. Indien verhuurder constateert dat in strijd met het bepaalde in dit artikel wordt gehandeld heeft verhuurder het recht om per direct het gehuurde te doen ontruimen en wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal ter zake van de betaalde huursom niets worden gerestitueerd, een en ander behoudens het recht van verhuurder om in voorkomende gevallen schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5: Klachten
5.1 Meld eventuele klachten bij aanvang van de huurovereenkomst over de aangetroffen netheid van het vakantieappartement direct bij verhuurder, zodat zo nodig een en ander in overleg kan worden opgelost. Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten.

Artikel 6: Aankomst- en vertrektijden
6.1 De aankomsttijd is vanaf 14:00 uur. De vertrektijd is uiterlijk 10:00 uur. De huurder dient zich strikt aan deze tijden te houden, tenzij vooraf anders is overeengekomen en vastgelegd. In verband met de eindinspectie van het vakantieappartement dient huurder uiterlijk op de dag voor vertrek aan te geven hoe laat hij wil vertrekken.
6.2 Op de dag van vertrek dient het appartement schoon en netjes achtergelaten te worden en dient het vuilnis verwijderd te zijn. De containers voor glas, papier, plastic en restafval bevinden in de nabijheid van Casa del Tulipano. Informatie is terug te vinden in de informatiemap.
6.3 Vertrek eerder dan gepland - ongeacht aanleiding of oorzaak - leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor eindschoonmaak.
6.4 De inspectie van het appartement vindt plaats voor vertrek van de huurder. Het tijdstip van inspectie zal van tevoren door verhuurder met huurder worden overeengekomen.

Artikel 7: Verplichtingen van de huurder
7.1 Het appartement dient door de huurders met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond met inachtneming van de rust, de omwonenden en de omgeving. Indien de huurder en/of zijn medehuurders zich niet als goede huurder gedraagt of ernstige hinder of last voor zijn omgeving veroorzaakt, kan huurder met de zijnen/haren de verdere toegang tot het appartement worden ontzegd en de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden worden beschouwd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.
7.2 Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan het gehuurde appartement en/of inventaris, dient dit onmiddellijk per email (gjveldhoen@gmail.com) aan verhuurder te worden gemeld. De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. De huurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders en eventuele bezoekers veroorzaakte schade ook indien deze schade na vertrek geconstateerd wordt. Indien derving van opbrengsten ontstaat door de aangebrachte schade zal ook deze op huurder worden verhaald.
7.3 Het appartement dient bij vertrek schoon te worden opgeleverd. Het beddengoed dient afgehaald te zijn. Serviesgoed met toebehoren dienen te zijn opgeruimd en de vaatwasser dient leeg te zijn.
7.4 Het is ten strengste verboden in het appartementengebouw waar Zeus-Calpe onderdeel van is te roken. Dit geldt dus voor binnen in het appartement alsmede in de gezamenlijke toegangsruimte/trappenhuis.
7.5 Uit het appartement meegenomen zaken dienen na constatering door huurder direct aan verhuurder te worden opgegeven. De aanschafkosten worden in rekening gebracht.
7.6 In geval van nood heeft verhuurder het recht het appartement te betreden.

Artikel 8: Annuleringen door verhuurder
8.1 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te annuleren wegens gewichtige omstandigheden, bij voorbeeld in geval van overmacht zoals politieke onrust, oorlog, kernrampen, natuurrampen, algemene stakingen, brand enzovoorts. De huurder heeft in dit geval recht op restitutie van een eventueel reeds betaald gedeelte van de huursom.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen en goederen.
9.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor tijdelijke uitval c.q. storingen in en om het appartement van water- en/of energiehuishouding, internetverbinding, verwarmingsinstallatie, noch voor veranderingen van toegangsroutes, verkeersverbindingen, verplaatsingen en/of sluiten van winkels, bedrijven enzovoorts. Verhuurder zal, met binnen zijn vermogen liggende mogelijkheden, storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.
9.3 Verhuurder is niet aansprakelijk, hoe ook genaamd ten gevolge van geluidshinder, bijvoorbeeld door bouw- en constructiewerkzaamheden, straat opbrekingen en andere werkzaamheden rondom het appartement.
9.4 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor geleden schade, materieel of fysiek, opgelopen in of rond het appartementengebouw waar Zeus-Calpe onderdeel van is. 9.5 Aan de voorzijde van Zeus-Calpe is een eigen terrein, waar auto's/motoren/fietsen van huurders geparkeerd mogen worden. Het parkeren geschiedt volledig voor eigen risico. De verhuurder aanvaardt geen enkel risico, hoe ook genaamd, voor diefstal en/of beschadigingen, al dan niet door derden aangebracht, aan de auto/motor/fiets van de huurder.

Artikel 10
10.1 Verhuurder heeft zijn uiterste best gedaan het appartement Zeus-Calpe, hun ligging, de omgeving en de activiteiten in de omgeving zo volledig mogelijk op zijn website te omschrijven, zonder echter voor de juistheid enige aansprakelijkheid te aanvaarden.
10.2 Verhuurder heeft het recht de gepubliceerde informatie, inclusief prijzen, foto’s en beschrijvingen op elk moment te wijzigen.
10.3 Verhuurder heeft het recht de Algemene Voorwaarden aan te passen wanneer nodig.
10.4 Huurders worden geacht kennis genomen te hebben van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. In ieder geval heeft huurder uitdrukkelijk ingestemd met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bij het plaatsen van de boeking.

Artikel 11 Toepasselijk recht
11.1 Op de huurovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank te bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen